1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podawanych w celu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej  jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Rodzinna Przychodnia Lekarska” spółka cywilna z siedzibą w Dęblinie ul. Stężycka 11, 08-530 Dęblin (Księga rejestrowa Nr  000000003446)
2. NZOZ Rodzinna Przychodnia Lekarska powołała Inspektora Ochrony Danych, który zgodnie z postanowieniami RODO jest osobą nadzorującą przestrzeganie zasad ochrony danych w podmiocie, w którym został wyznaczony. W celu kontaktu z nim udostępnia się adres e-mail: rpl.deblin@gmail.com
3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta do prowadzenia dokumentacji medycznej niezbędne jest podanie co najmniej takich danych jak:

 • nazwisko i imię (imiona),
 • data urodzenia,
 • oznaczenie płci,
 • adres zamieszkania,
 • numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka numer PESEL matki, w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona, lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania,
 • Konsekwencją niepodania przez Państwa danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Rodzinna Przychodnia Lekarska” s.c.
 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w celach profilaktyki, diagnozy medycznej i leczenia, zapewnienia ciągłości świadczeń opieki zdrowotnej, wystawiania zaświadczeń, zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji medycznej przez okres wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, a w przypadku dzieci do ukończenia 2. roku życia przez okres 22 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. W przypadku ewentualnych roszczeń okres ten może ulec wydłużeniu na postawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom nieupoważnionym. Zgodnie z art. 26 z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona również  innym podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych jeżeli dokumentacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych a także w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • W przypadku gdy uznają Państwo iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, mogą Państwo wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych.
 • Zapewniamy, że przez cały okres przetwarzania Państwa dane osobowe będą należycie zabezpieczone i poddane ochronie zgodnej z przepisami.