81 88 33 620

REJESTRACJA

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dęblin 14.09.2023r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na:

 „Dostawę elementów infrastruktury teleinformatycznej niezbędnych dla rozbudowy lokalnych Aplikacji Gabinetowych w przychodni Rodzinna Przychodnia Lekarska.”

dla

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Rodzinna Przychodnia Lekarska” s.c.,

NIP: 7162446267, REGON: 431271834  Stężycka 11, 08-530 Dęblin

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Oferta powinna być dostarczona w terminie do 22.09.2023 r. do godz. 10:00. Za termin złożenia oferty rozumie się termin wpływu oferty w sposób wskazany w rozdziale V załączonego zapytania ofertowego.

Zamawiający wybierze ofertę złożoną w odpowiedzi na niniejsze zapytanie z najniższą ceną.

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie do 21 dni od momentu podpisania umowy.

Zapłata nastąpi jednorazowo po zrealizowaniu całości zamówienia i podpisaniu protokołu odbioru końcowego przez zamawiającego.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie zobowiązany do zawarcia umowy, której wzór stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Dostępność Plus dla zdrowia, realizowane w ramach projektu „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia (akronim „e-usługi POZ”)”.

ZAPYTANIE OFERTOWE Załącznik nr 5 Oświadczenie o braku powiazań kapitałowych i osobowych Załącznik nr 4 Projekt umowy Załącznik nr 1 OPZ Załącznik nr 3 Formularz techniczno-cenowy

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *